Tuyển dụng

Tuyển dụng 4

Tuyển dụng 4

Ngày : 16-08-2018

Tác dụng của bao bì sản phẩm là gì? Thiết kế một “bao bì, nhãn mác sản phẩm” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh...
Đọc Thêm

Tuyển dụng 3

Tuyển dụng 3

Ngày : 16-08-2018

Tác dụng của bao bì sản phẩm là gì? Thiết kế một “bao bì, nhãn mác sản phẩm” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh...
Đọc Thêm

Tuyển dụng 2

Tuyển dụng 2

Ngày : 16-08-2018

Tác dụng của bao bì sản phẩm là gì? Thiết kế một “bao bì, nhãn mác sản phẩm” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh...
Đọc Thêm

Tuyển dụng 1

Tuyển dụng 1

Ngày : 16-08-2018

Tác dụng của bao bì sản phẩm là gì? Thiết kế một “bao bì, nhãn mác sản phẩm” ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc xây dựng một thương hiệu mạnh...
Đọc Thêm